Son Dakika
40% İndirim 0
😲 Geçen ay hisse senedi stratejimizdeki +%20,8'lik artışı kaçırdınız mı? Tekrar kaçırmayın! Üstün bilgiler edinin Şimdi %40 İndirim Kazanın

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler

Yazar GCM Yatirim Menkul Degerler (Kudret Ayyıldır)Piyasa Genel Bakış17.08.2023 11:51
tr.investing.com/analysis/gunun-ne-kan-gelismeleri-makroekonomik-gorunum-ve-zlenecek-nemli-veriler-200492735
Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler
Yazar GCM Yatirim Menkul Degerler (Kudret Ayyıldır)   |  17.08.2023 11:51
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu makale zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor
 
 
JP225
+0,07%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
SUWEN
+1,51%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
MPARK
+0,54%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
JANTS
+0,37%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
ORGE
-2,87%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
PRKME
-0,08%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

ŞİRKET HABERLERİ

KOZAL: 11.04.2022 tarihinde, Kaymaz Altın Madeni 3.MADT (Maden Atığı Depolama Tesisi) ve Kızılağıl Sahası Kapasite Artışı Projesine ilişkin olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası onaylanarak, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı açıklanmıştı. Mer'i mevzuata göre yürütülen Eskişehir Kaymaz Altın Madeni 3.Maden atığı depolama tesisi ve Kızılağıl açık ocak sahası kapasite artışı ÇED sürecinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilmiş olup, yatırım faaliyetlerine başlanılacaktır.

CEOEM: Şirketimiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 2023 yılı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Hizmetlerle İlgili Alım İşleri' ne ilişkin olarak yapılan ihaleye katılmış ve 198.500.000 TL+KDV'lik teklif ile ihale uhdemizde kalmıştır. Hizmet sözleşmesi İdari Şartnamenin 39. Maddesi uyarınca 5 (beş) gün içinde imzalanacaktır.

KLSER: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarihli toplantısında; Şirketimiz faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı değerlendirilen Irak Cumhuriyeti'nde bir joint-venture kurulması dahil potansiyel işbirlikleri yapılması ve gerektiğinde şirket kurulması adına her türlü çalışmalar için görüşmelere başlanılmasına ve gerektiğinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmasına ve gerekli görülecek uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alınmasına, Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket Genel Müdürü sayın ALTUĞ AKBAŞ, Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı sayın Cemşit BAYLAN, Şirket Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü sayın İlker EMİROĞLU'nan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

ESCOM: Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 31.01.2022 tarihinde 7.500.000 TL şirket değeri üzerinden %5 oranında iştirak ettiği Fon Radar Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş., bu defa 40.000.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım almıştır. Alesta, yatırım turuna payını %9,3'e yükselterek katılmıştır. Değerlemesini 18 ayda %433 artıran ve işletmeleri finansal kurumlar ile bir araya getiren online pazar yeri platform olan Fon Radar (www.fonradar.com), işletmelerin vadeli alacaklarını iskonto ettirmelerine, ticari kredilere erişmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

KGYO: 27.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda;

Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili olarak; Ankara 9. Idare Mahkemesince verilen 11/03/2020 tarih ve E:2019/333, K:2020/642 sayılı karar ve dayandıgı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadıgından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine ve bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Karara karşı davacı tarafça karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.

GEDIK: Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Marbaş Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu tarafından, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul AŞ'ye kote edilmesine izin verilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.

JANTS: Şirketimiz Umurlu Fabrikasında 23.08.2023 - 04.09.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hakedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

UNLU: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16 Mayıs 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında; "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 3 aylık dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede;

- Geri alınan paylar için ödenmiş olan ortalama bedel pay başına 7.5470 Türk Lirası;

- Geri alınan toplam pay sayısı 150.000 adet ve bu payların sermayeye oranı % 0.086;

- Bu geri alımın maliyeti ise toplam 1,132,050 Türk Lirası

olarak gerçekleşmiş olup bu maliyet Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda "Geri Alım Programı" dâhilinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

MPARK): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 16.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 115,10 TL – 117,20 TL (ağırlıklı ortalama 116,15 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 16.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.810.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6382'ye ulaşmıştır.

PRKME: 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 30 Haziran 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alınarak, pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 34,4978 TL (Önceki seviye: 28,6721 TL) olarak güncellenmiştir.

SUWEN: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.07.2023 tarihli kararına istinaden; 16.08.2023 tarihinde Şirketimizce Borsa İstanbul'da pay başına 20,80 TL – 21,08 TL (ağırlıklı ortalama 20,935 TL) fiyat aralığından toplam 10.000 TL nominal değerli SUWEN payları geri alınmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,004). 16.08.2023 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 20.000 adete ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

MNDRS: İlgi: 14.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız.

14.08.2023 tarihli açıklamamızda Şirketimizin sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun 16.08.2023 tarih ve 2023/19 sayılı toplantısında özetle,

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni sermaye tutarına göre ekteki şekilde tadil edilmesine,

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüşünün alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca sermayeyi gösterir Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi.

SPK Haftalık Bülteninde Onaylanan Sermaye Artırımları

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Naturelgaz Sanayi'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 115 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 115 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 230 milyon TL'ye çıkacak.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Aselsan (IS:ASELS) Elektronik'in pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 2 milyar 80 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 2 milyar 280 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 4 milyar 560 milyon TL'ye çıkacak.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Egeplast'ın pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 162 milyon 789 bin 622 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 27 milyon 825 bin 600 TL olan sermayesi artırım sonrası 190 milyon 615 bin 223 TL'ye çıkacak.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

COSMO / ORGE (IS:ORGE): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında COSMO.E ve ORGE.E, payları 17/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

KENT (IS:KENT) / MIPAZ / SELGD: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KENT.E, MIPAZ.E ve SELGD.E payları 17/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

YURT DIŞI PİYASALARDA SON DURUM

“Asya’da negatif seyir sürdü”

Çin ekonomisine ilişkin zayıflama sinyalleri ve Fed’in faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı veya faiz artıracağı ihtimali ile birlikte Asya borsaları gerilemeye devam etti. Japon Nikkei endeksi 0,45% gerilerken, Hong Kong endeksi 0,15% civarında düşüş yaşadı. Şangay endeksi ise önceki günün kapanış seviyelerine yakın seyretti.

ABD endeks vadelileri önceki günün kapanış seviyelerine yakın seyrederken, 10 yıllık tahvil faizi 4,29%’a kadar yükseldi. Dolar endeksi ise 9 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Çin’de gayrimenkul sektöründeki gerilemenin beklenenden daha hızlı ilerlediği endişesi görülüyor. Merkez Bankası’nın Yuan için beklenenden güçlü referans seviye belirlemesi ve Şubat ayından bu yana en büyük para enjeksiyonunun yapılması ardından bu endişe daha da ön plana çıktı.

Dolardaki güçlenmede FOMC toplantı tutanaklarının da etkisi oldu. Tutanaklar Fed’in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimalini gösterdi. Enflasyonun hala Banka’nın hedefinin oldukça üzerinde olması nedeniyle üyelerin para politikasının daha da sıkılaşmasının gerekebileceği düşüncesini taşıdığı yönündeki ifadeler bu tabloyu destekledi.

PERFORMANS TABLOSU

Z Raporu
Z Raporu


Bilgilendirme: Yukarıda yer verdiğimiz tabloda finansal varlıklara yönelik yüzdesel değişimler yer almaktadır. Bir gün önceki kapanış fiyatları baz alınarak kaydettiğimiz bu tablonun, yurt içi piyasaların açılışı ile birlikte değişmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple de ilgili tablonun önemli varlıkların değişimlerinin kolay bir şekilde bir arada görülmesi amacıyla hazırlandığı unutulmamalıdır.

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler
 

İlgili Makaleler

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri, Makroekonomik Görünüm ve İzlenecek Önemli Veriler

Yorum Ekle

Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Düşünceleriniz buraya yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol