40% İndirim
🚀 Yapay Zekamız İlk Çeyrekte +%25 Artan 6 Hisse Senedi Seçti. İkinci Çeyrekte Hangi Seçimler Yükselecek?Tam Listeye Erişin

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Yayın Tarihi 21.07.2023 10:08
Güncelleme Tarihi 13.12.2022 18:25

TCMB faiz artışının hızını yavaşlatarak politika faizini 15%’ten 17,5%’e yükseltti. Bu da birçok anket beklentisinin altında bir artışı işaret etti. TCMB kademeli şekilde sıkılaşma taahhüdünü piyasa beklentisi altında olsa da sürdürürken, buna ek önlemlerin krediler konusunda alınacağı söylendi.

Resmi Gazete’de Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılığı 15% olarak belirlendiği açıklandı.

ŞİRKET HABERLERİ

GWIND (IS:GWIND): Şirketimiz, halka arz aşamasında ve sonrasında yatırımcılarına taahhüt ettiği şekilde, yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İşbu çalışmaların bir sonucu olarak; Avrupa'da yerleşik 2 ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. İlgili projelerin geliştirilmesi tahminen 18 ay ile 24 ay sürecek olup, Şirketimizin 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak güneş enerji santrallerinin devreye alınması planlanmaktadır.

DOHOL (IS:DOHOL): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun; Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin 22.12.2022 tarihli Kararı ile 06.04.2023 tarihli Kararı da göz önünde bulundurularak, özetle;

1) Birleşme işleminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotlarının dikkate alınmasına,

2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ilgili hükümlerine istinaden hazırlanan ‘Birleşme Raporu' ve ‘Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına ve Birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında ‘Birleşme Sözleşmesi'nin Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ‘Uzman kuruluş görüşü' başlıklı 7 nci maddesi hükümleri kapsamında; DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan "Uzman Kuruluş Raporu"nun kabul edilmesine ve "Birleşme oranı", "Değişim oranı" ve bu oranlara bağlı olarak Şirketimiz çıkarılmış sermayesindeki "sermaye artırım tutarı"nın; ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde mezkûr Rapor'un dikkate alınmasına,

4) Şirketimizce öncelikle birleşmenin genel kurulda onaylanması şartıyla; Şirketimiz sermayesinin birleşme nedeniyle uzman kuruluş görüşünde belirlenen sermaye artırım tutarı olan 57.803 TL artırılması öngörüldüğünden; gerekli izinlerin ve onayların alınması kaydıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.616.938.288 TL'den 2.616.996.091 TL'ye çıkarılmasına ve birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin hazırlanan İhraç Belgesi'nin, genel kurul toplantısında sermaye artırımının onaylanması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına;

5) Şirketimizin esas sözleşmesinin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinde yer verilen kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesine ve ekte yer alan tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Ek’e ulaşmak için tıklayınız.

YEOTK (IS:YEOTK): Şirketimiz tarafından bugün (20.07.2023) saat 17:45 de yapılan açıklamada Gürcistanda ihalesini kazandığımız işin konusunda Trafo merkezinin gerilim seviyesi sehven 50 kV yazılmış olup doğrusu 500 kV olarak düzeltilmiştir.

PSGYO (IS:PSGYO): Şirketimiz portföyünde yer alan projelerin 2023 Yılının ilk 6 aylık dönemine ait satış rakamları ve inşaat durumlarındaki gelişmeler, yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacı ile özet halinde aşağıda sunulmuştur;


1-Merkez Ankara Projesi:

 • Projede toplam 20 blok yer almaktadır ve 11 adedinin Geçici Kabulleri muhtelif tarihlerde yapılmıştır.
 • Tamamlanan etaplarda yaşam başlamış olup, bugüne kadar 828 adet konut ve 144 adet ofis teslimi yapılmıştır.
 • Diğer etaplarda yer alan bloklarda ince ve kaba inşaat imalatları iş programına göre devam etmektedir.
 • Proje kapsamında yer alan AVM'nin işletmesi, Emlak Konut (IS:EKGYO) GYO A.Ş. ve Şirketimizin ortak kurmuş olduğu Merkez Cadde Yönetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

2-Next Level İstanbul Projesi:

 • Next Level İstanbul Projesi, Emlak Konut GYO A.Ş. hasılat paylaşımı projeleri arasında 2023 Yılının ilk yarısında en çok satış hasılatı elde edilen 2. proje olma başarısını elde etmiştir.
 • Projede, iksa, hafriyat ve temel imalatlarına başlanmış olup fiziki gerçekleşmeye göre kümülatif ilerleme oranı %12,28 seviyesindedir.

3-Next Level Kemer Projesi:

 • Projemizde zemin iyileştirme, hafriyat ve temel imalatlarına başlanmıştır.

4-Next Level Country Projesi:

 • Proje sahasında hafriyat hazırlıkları devam etmektedir.
 • Projemizde inşaat ruhsatları alınmış olup henüz satışa açılmamıştır.

5-Next Level Bodrum Projesi:

 • 06.12.2022 Tarihinde ihalesi yapılmış ve 7.770.000.000 TL+KDV toplam hasılat teklifi ile uhdemizde kalmıştır.
 • 12.05.2023 tarihinde ilk ödeme dilimi tutarı olan 699.300.000 TL Emlak Konut GYO A.Ş. hesaplarına yatırılmak suretiyle sözleşme imzalanmış ve 29.05.2023 tarihinde yer telimi yapılmıştır. Projemiz ruhsatlandırma aşamasında olup bu kapsamda mimari çalışmalar devam etmektedir.

ICUGS: Yönetim Kurulumuzun 08/05/2023 tarihli kararı ile; Şirketimizin 207.750.000.-(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000.-(kırkbirmilbeşyüzyüzellibin)TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL artırılarak 69.500.000.- (atmışdokuzmilyonbeşyüzbin)TL'na yükseltilmesine ve artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL'dan 15.450.000.-(onbeşmilyondörtyüzellibin) TL nominal değerlilık kısmının Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'ya, tahsis edilmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulumuzun bu kararına istinaden Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'ya tahsis edilen 15.450.000.-(onbeşmilyondörtyüzellibin) TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre bulunacak bedelden mahsup edilmek üzere 4.500.000( Dörtmilyonbeşyüzbin) TL Sermaye Avansı alınmıştır.

DARDL: Şirketimizin 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Tat Gıda (NYSE:AT0000A0GW43=CENT) San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak "Pay Satın Alma" teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

GEDIK: 20.07.2023 tarihinde 9,70 TL fiyattan 428.512 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 9.843.738 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,95)

LOGO (IS:LOGO): 31.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 20.07.2023 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 71,85 - 73,95 fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20.07.2023 tarihi itibariyle % 4,35'e ulaşmıştır.

MPARK (IS:MPARK): Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 20.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 90,55 TL – 94,00 TL (ağırlıklı ortalama 91,62 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 20.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.373.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,4282'ye ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

DOKTA: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.07.2023 tarihli bedelli nakit sermaye artırımı hakkında kararı ile;

 1. Ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 162.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yaklaşık %237 oranında (383.800.000 TL) artırılarak 545.800.000 TL'ye çıkarılmasına 24/05/2023 tarihli ve 19 karar numaralı Yönetim kurulu kararı ile karar verilmişti. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemdeki uygulama ve yönlendirmeleri çerçevesinde sermayenin bedelli olarak en fazla %100 oranında artırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24/05/2023 tarihli ve 19 karar numaralı yönetim kurulu kararının iptaline,
 2. Ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 162.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında (162.000.000 TL) artırılarak 324.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
 3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası üzerinden) kullandırılmasına,
 4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
 5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
 6. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,
 7. Söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kaydi Pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
 8. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,
 9. Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Sibel Binici, Meryem Cindoruk ve İbrahim Göker Ulukan'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

PCILT (IS:PCILT): Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 12.07.2023 tarih ve 16 sayılı yönetim kurulu toplantısında sermayeye ilave edilmesine karar alınan 73.350.000 TL'nin, ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığının Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmesine istinaden, artırılan 73.350.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı ekteki maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sonrasında payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla MKK nezdinde başvuruların yapılmasına, tescil ve diğer gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

EDIP: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDIP.E payı 21/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

- SPK Haftalık Bülteninde Onaylanan Sermaye Artırımları

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 299,88 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin 306 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 605,88 milyon TL'ye çıkacak.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 41 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin 59 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 100 milyon TL'ye çıkacak.

- Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, pay ihracı birleşme nedeniyle yapılacak olup, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ülker Çikolata Sanayi AŞ’nin diğer ortaklarına verilecek. Açıklamada şöyle denildi: "Ülker Bisküvi Sanayi AŞ (Ülker Bisküvi) tarafından Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Ülker Çikolata Sanayi AŞ’nin 31.12.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi ve Ülker Bisküvi’nin esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7 nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. "

“YURT DIŞI PİYASALARDA SON DURUM”

“Asya’da karışık seyir”

ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvurularının piyasa beklentisi altında oluşması, Temmuz ayı sonrasında yeni bir faiz artırımına ilişkin beklentiyi ana senaryo yapmasa da kuvvetlendirdi. Bu da risk iştahında bir miktar geri çekilmeye neden olmuş görünüyor.

Japon Nikkei endeksi 0,2% civarında değer kaybederken, Hong Kong endeksi 0,7% civarında değer kazandı. Şangay endeksi ise önceki günün kapanış seviyelerine yakın seyretti. ABD endeks vadelileri sınırlı pozitif seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,84% bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi ise dünkü tırmanış ardından sakin seyretti.

Petrol fiyatları Suudi Arabistan ve Rusya’nın kısıntı kararları sonrası sıkı piyasa koşullarına ayak uydurmaya devam ediyor. ABD’de stoklarında azaldığı haftada Brent petrol 80 Dolar bölgesi etrafında seyretmeyi sürdürürken, ABD ve Avrupa’da artan sıcaklıklarla birlikte soğutma talebinin artışı doğalgaz fiyatını yukarı çekiyor. Bu fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde özellikle büyük merkez bankalarının enflasyon projeksiyonlarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

PERFORMANS TABLOSUGünün Önemli Takvim Verileri

Orijinal Makale

Son yorumlar

Kudret Ayyıldır hocam yeotk için bir analiz yapabilirseniz sevirim teşekkürler emeğinize sağlık başarılar diliyorum
tşk ler.hocam
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.